Programa de orientación laboral

Unha vez finalizada a acollida, ponse en marcha a orientación laboral que consiste nun dispositivo de axuda  especializada para a mellora das habilidades das persoas beneficiarias en relación coa procura activa de emprego, conxugando os intereses, así como as aptitudes, actitudes e perspectivas da persoa orientada, e respectando a liberdade de elección de cada persoa.

As accións que se levarán a cabo a través deste programa serán, entre outras, as seguintes:

  • Realización de entrevistas individuais
  • Realización de  IPI´   s (itinerarios personalizados de inserción)
  • Información sobre o mercado de traballo
  • Realización de  C.V  e cartas de presentación
  • Definición de obxectivos profesionais
  • Orientación cara a sectores emerxentes
  • Orientación para o autoemprego
  • Información sobre o proceso de acreditación da experiencia profesional
  • Información sobre recursos para procura de emprego

Existen dous tipos de orientación:

ORIENTACIÓN LABORAL POR CONTA ALLEA: Consiste en sesións individuais de motivación e asesoramento  laboral por conta allea. Tras as entrevistas individuais e o diagnóstico da situación de cada participante procédese ao asesoramento laboral entendido como o proceso que debe seguir cada participante para conseguir mellorar as súas competencias profesionais e, deste xeito, ter maiores e mellores oportunidades de acceso ao mercado laboral. Así, en base ás necesidades identificadas no diagnóstico de cada participante, elabórase un itinerario profesional que permite establecer os pasos a seguir para a consecución do obxectivo profesional.

Ao tratarse dun servizo permanente de acompañamento á persoa demandante de emprego, establécense entrevistas mensuais ou   bimensuales (segundo enténdase conveniente)

ORIENTACIÓN LABORAL POR CONTA PROPIA: Consiste en sesións de motivación e asesoramento  laboral para o autoemprego. As persoas participantes proporcionan datos sobre a súa  idea de negocio e reciben axuda para a realización do   business plan e de calquera   aspecto relacionado co seu proxecto empresarial.

Así mesmo, e a medida que se avance na formación en autoemprego, valóranse, de maneira individual, os proxectos de cada persoa participante emprendedora para establecer un plan de viabilidade de cada iniciativa, resolvendo as dúbidas e barreiras que poidan ir atopando as persoas participantes no seu proceso de creación dunha empresa.

Ademais, a través das entrevistas individuais de orientación, as persoas participantes reciben información sobre aspectos como: Como elaborar un plan de empresa; Que trámites hai que realizar para poñela en marcha; axudas e subvencións …