Programa de inserción

En paralelo ao programa de orientación, procédese á inclusión no mundo laboral dos participantes do proxecto, entendida como o proceso que debe seguir cada participante para conseguir mellorar a súa  empleabilidade e, deste xeito, ter maiores oportunidades de acceso ao mercado laboral ou ao autoemprego.

APOIO Á  RECOLOCACIÓN

Trátase da análise continuada do tecido industrial co fin de detectar as necesidades de persoal nas empresas e posteriormente poder xestionar as ofertas de emprego nas que puidesen ter cabida os perfís dos/as usuarios/ as do proxecto.

A través da análise continuada do tecido industrial, elabóranse estudos socioeconómicos de cada unha das provincias galegas. En virtude dos resultados obtidos nos estudos socioeconómicos, lévanse a cabo acciones de intermediación laboral consistentes en proporcionar aos/ as usuarios/as un emprego adecuado ás súas características e obter dos empleadores, as ofertas que se axusten aos perfís profesionais, formación e intereses dos/ as usuarios/ as do proxecto.

Mantense unha canle de comunicación continuo coas empresas, tentando captar ofertas de emprego e transmitíndoas aos/as usuarios/as cuxo perfil sexa acorde ás mesmas.

Así mesmo, realízase unha prospección exhaustiva do  mercado laboral da Comunidade Autónoma en busca de traspasos de negocios, locais en venda, pechados ou de nova apertura etc. co fin de apoiar a aquelas persoas participantes que queiran iniciar a apertura da súa empresa. Para iso, desenvólvense as seguintes fases:

  • Estudo das oportunidades de negocio nos principais territorios da Comunidade Autónoma
  • Definición da idea de negocio adaptada ao perfil do emprendedor/ora interesado/a
  • Envío aos/ as usuarios/as do proxecto, dun boletín de oportunidades de negocio.

SEGUIMENTO NO EMPREGO

No caso dos participantes que conseguen a reincorporación ao mercado laboral por conta allea ou ben de maneira autónoma, proporciónaselles titorías personalizadas nas que se verifican as condicións de emprego. Os obxectivos son:

  • Manter o contacto cos/ as usuarios/as desde o momento da súa incorporación ao mercado laboral ata o fin do proxecto.
  • Avaliar o proceso de inserción desde unha perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa
  • Dispoñer da información actualizada que permita detectar desviacións na inserción laboral
  • Velar pola mellora laboral continua dos/as usuarios/as inseridos/ as no mundo laboral.
  • Informar sobre itinerarios formativos máis adecuados para mellorar o seu   empleabilidad.

O seguimento personalizado de cada participante realizarase desde a súa entrada no mercado laboral ata un ano despois da finalización do proxecto.