Promotores

O investimento global do proxecto  GALITEX, aprobado por Decisión do Parlamento Europeo o 01 de marzo de 2018, ascende a 1,2 millóns de euros, dos cales a Comisión Europea contribúe cunha axuda non  reembolsable (fondo perdido) do 60% e a Xunta de Galicia achega o restante 40%.
Para a xestión do proxecto, a Xunta de Galicia conta coa colaboración e o apoio dos interlocutores sociais, UGT- FICA, Federación de Industria de CCOO, e a Confederación empresarial do Téxtil,  COINTEGA.

 

Xunta de Galicia

A participación da Xunta de Galicia, neste proxecto, canalízase a través de dous departamentos

AUTORIDADE RESPONSABILIDADE

Xunta de Galicia.

Consellería de Facenda

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Organismo Intermedio

2º nivel de control e seguimento

Xunta de Galicia.

Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Secretaría Xeral de Emprego.

Organismo Beneficiario que executa e implementa o proxecto.

1º nivel de control e seguimento

 

Ambas as institucións, como Organismos Intermedios da Autoridade de Xestión, levan a cabo as seguintes funcións:

  • Establecer procedementos para garantir que a elección das persoas seleccionables realízase de conformidade cos criterios aplicables especificados no Regulamentos  n°·546/2009, así como ao criterio de intervención definido, e que se ateñen ás normas comunitarias e nacionais aplicables na materia durante todo o período de execución. 

  • Realizar as tarefas encamiñadas a dar  visibilidade ao proxecto proposto. En particular, a través da presentación da proposta ante os interlocutores sociais e económicos de Galicia e a súa difusión a través de diversos medios.

  • Comprobar que se levou a cabo a entrega dos bens ou a prestación dos servizos obxecto de  cofinanciación, que se incorreu no gasto declarado e que este cumpre as normas comunitarias e nacionais aplicables. (realización de verificacións)

  • Garantir que as persoas beneficiarias e outros organismos participantes na execución das operacións manteñen un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas coa operación, sen prexuízo das normas de contabilidade nacional.

  • Garantir   que  se dispón  de  todos os documentos sobre o gasto e as auditorías necesarios para contar cunha pista de auditoría apropiada que garanta a fiabilidade das solicitudes de reembolso que se presenten pola Autoridade de Xestión á Autoridade de Certificación.

  • Garantir que todos os documentos xustificativos relacionados cos gastos e coas auditorías correspondentes ao proxecto  FEAG mantéñense  a disposición da Comisión e do Tribunal de Contas durante  un período de tres anos a partir do peche do proxecto.

  • Asegurar que a Autoridade de Certificación dispoña de toda a información necesaria sobre os procedementos e verificacións efectuados en relación co gasto a efectos de certificación.

  • Executar as actuacións previstas en materia de información e publicidade  e dar difusión das medidas executadas.

  • Realizar os controis internos e de detección de irregularidades en cumprimento do acordo de delegación de funcións e do artigo 21 do Regulamento  FEAG 1309/2013 actual (antigo  art 18 do Regulamento  FEAG 1927/2006)

O exercicio das competencias realízase sen prexuízo das que teñan  atribuídas outras institucións ou departamentos da Xunta de Galicia, nas mesmas materias, mediante o establecemento dos mecanismos de coordinación que resulten oportunos.