Medidas de sensibilización

En paralelo aos diagnósticos, levase a cabo unha serie de obradoiros de sensibilización que se presentan como un dispositivo de axuda para encamiñar a participación:

OBRADOIROS PARA A ACTIVACIÓN LABORAL

Obradoiros Informativos para activar as persoas participantes no seu proceso de procura de emprego, co fin de potenciar as capacidades de desempeño profesional particular para alcanzar o obxectivo laboral marcado.

Con estes obradoiros perséguese incrementar a   empleabilidad dos/ as usuarios/as, informándolles sobre técnicas eficaces de procura de emprego, como a elaboración dun currículo   vitae, a preparación dunha entrevista de selección ou a procura de ofertas de emprego, así como desenvolver aqueles aspectos persoais que lles axuden na consecución dos seus obxectivos, como autocoñecemento e aumento da autoestima, definición do perfil profesional, motivación cara a unha procura activa e permanente de emprego, etc.

OBRADOIROS DE RETORNO ÁS AULAS

Obradoiros Informativos relacionados coa obtención do certificado de graduado  na Educación Secundaria Obrigatoria. Neles expóñense as esixencias do mercado laboral relacionadas cos estudos mínimos esixidos dependendo dos sectores e das actividades para desenvolver, así como as accións que deben desenvolver para obter o devandito certificado. 

En concreto, informarase as persoas participantes sobre a obtención das competencias clave como requisito previo á obtención dos certificados de profesionalidade e concienciaráselles sobre o carácter imprescindible da obtención do certificado en Educación Secundaria tanto para o acceso ao emprego como á formación ocupacional e programas mixtos.

OBRADOIROS DE ACREDITACIÓN DE VALORIZACIÓN E REFORZO  DE COMPETENCIAS   SOFT   SKILLS E   HARD    SKILLS

Por unha banda, realizaranse obradoiros informativos relacionados coa obtención do certificado de profesionalidade, a través dos cales se facilitará as persoas participantes á comprensión do concepto de certificado de profesionalidade como título esencial para o recoñecemento da cualificación profesional en toda a UE (Competencias   Hard   Skills)

Por outra banda, e de maneira complementaria, informarase os/as usuarios/as da necesidade de acreditar outro tipo de competencias non incluídas nos certificados de profesionalidade, pero demandadas polas empresas á hora de contratar persoas traballadoras. Estas competencias, son as denominadas   soft   skills (competencias brandas) que se tratan dun conxunto de capacidades que permiten que unha persoa traballadora relaciónese mellor co traballo e que poden ir desde o  líderazgo, traballo en grupo, habilidades de comunicación, habilidades para resolver problemas, habilidades para traballar baixo presión, habilidades para adaptarse ao cambio, etc. é dicir, habilidades sociais e persoais.

Nestes obradoiros , incluirase unha sesión práctica de valoración, mellora e acreditación das   soft   skills no sector téxtil- confección, estendendo así as competencias profesionais e os seus sistemas de recoñecemento a todas as facetas da actividade laboral das persoas.