Protección de datos

Responsable do tratamento

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Complexo administrativo San Caetano s/n, 15781, Santiago de Compostela.

Finalidades do tratamento

Xestionar consultas relativas ó proyecto Europeo FEAG_ Galitex

Lexitimación para o tratamento

Consentimento de las personas interesadas.

Destinatarios dos datos

En ningún caso os datos personais serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceros, si non é co consentimento inequívoco do afectado.

Ejercicio de dereitos

As personas interesadas podrán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos o retirar o consentimento según se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos